Regulamin


REGULAMIN KATALOGU

GADŻETÓW REKLAMOWYCH

www.giftshop.pl

Art. 1 Warunki wstępne

1. Właścicielem i administratorem katalogu www.giftshop.pl są firmy DOUBLE II s.c. z siedzibą w Katowicach oraz DOUBLE-SYSTEM s.c. z siedzibą w Warszawie zwane w regulaminie jako SPRZEDAJĄCY.
2. Zamówienia oraz dostawy realizowane są przez firmy DOUBLE II s.c. oraz DOUBLE-SYSTEM s.c.
3. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej. Oferta produktów jest skierowania przez SPRZEDAJĄCEGO wyłącznie do firm, przedsiębiorstw, instytucji oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą, zwanych dalej jako KUPUJĄCY. KUPUJĄCY dokonuje zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. Oferta przedstawiona na www.giftshop.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy Kodeks cywilny
5. Zakres oferty jest zmienny, zależny od oferty dostawców i producentów oferowanych produktów i każdorazowo przy analizie zapytań i zamówień Klientów podlega weryfikacji w oparciu o aktualne stany magazynowe.
6. Integralną część Regulaminu stanowią zapisy zawarte w poradniku "INSTRUKCJA".
7. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do wycofania w każdej chwili poszczególnych produktów, wprowadzenia nowych oraz do przeprowadzania zmian i odwoływania wszelakich akcji promocyjnych.
8. Kontakt z administratorem katalogu w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach, technikach znakowania, procesie złożenia zamówienia lub w postępowaniu reklamacyjnym, może nastąpić poprzez e-mail lub telefonicznie. Adresy e-mail i numery telefonów są zamieszczone w zakładce KONTAKT, a także są dostępne po prawej stronie ekranu ( pole POMOC ONLINE - numer telefonu i aktywna ikona koperty ).

 

Art. 2 Składanie zamówień

1. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia przez KUPUJĄCEGO i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika SPRZEDAJĄCEGO.
E-mail przesłany automatycznie do KUPUJACEGO po złożeniu przez niego zamówienia, jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do analizy, a nie do realizacji.
Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez SPRZEDAJĄCEGO następuje po uzgodnieniu z KUPUJĄCYM: cen, warunków płatności i dostawy, wystawieniu Dokumentu Proforma i otrzymaniu przedpłaty na rachunek SPRZEDAJĄCEGO.
2. KUPUJĄCY dostarczy do SPRZEDAJĄCEGO pisemne zamówienie drogą elektroniczną, faksową lub w formie listu poleconego.
3. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie ma możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu.
4. Fakt otrzymania Zamówienia złożonego przez KUPUJĄCEGO zostanie potwierdzony przez pracownika SPRZEDAJĄCEGO w terminie 48 godzin w dniach roboczych, od dnia jego otrzymania, zgodnie z naszymi godzinami urzędowania. Potwierdzenie to ma charakter informacyjny, informuje KUPUJĄCEGO o przyjęciu zamówienia do analizy ( jeszcze nie jego realizacji ) - patrz Art.2 pkt.1.
5. Analiza zamówienia od KUPUJACEGO przebiega według poszczególnych etapów wymienionych w zakładce poradnika „INSTRUKCJA” w Menu Głównym.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez KUPUJĄCEGO wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie katalogu www.giftshop.pl i poradniku "INSTRUKCJA".
7. W przypadkach uzasadnionych SPRZEDAJĄCY wysyła do KUPUJĄCEGO pojedynczy wzór zamówionego produktu z nadrukiem zgodnie z zamówieniem. Po ostatecznej akceptacji otrzymanego wzoru przez KUPUJĄCEGO w formie potwierdzenia pisemnego SPRZEDAJĄCY przystąpi niezwłocznie do realizacji w/w zamówienia.
8. Minimalna kwota zamówienia jednorazowego złożonego przez KUPUJĄCEGO wynosi min. 500 zł netto.

Art. 3 Ceny produktów

1. Ceny poszczególnych towarów są cenami netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć.
2. Wskazane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz specjalnego opakowania czy zabezpieczenia towaru - jeżeli takie jest wymagane.
3. Każde zamówienie złożone przez KUPUJĄCEGO podlega ostatecznej indywidualnej kalkulacji cenowej ze względu na specyfikę znakowania towaru oraz rodzaj opakowania.
4. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian cen w ofercie w każdej chwili.
5. Ceny są na bieżąco aktualizowane i będą ostatecznie potwierdzone przez pracowników SPRZEDAJĄCEGO w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia od KUPUJĄCEGO.
6. W cenie nadruku zawarty jest koszt wykonania matryc, ustawienia maszyn i innych czynności technologicznych. Matryce pozostają własnością SPRZEDAJĄCEGO. Przy powtórnych zamówieniach, tylko w niektórych przypadkach istnieje możliwość powtórnego wykorzystania matryc.
 


Art. 4 Opakowania produktów

1. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionego towaru ze względu na specyfikę jego transportu. W takim przypadku wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez pracownika SPRZEDAJĄCEGO.
2. Opakowania produktów są opakowaniami ochronnymi, zabezpieczają produkty przy ich transporcie, nie podlegają reklamacji ze względu na ich jakość.

 


Art. 5 Forma płatności

1. Płatność za zamówiony towar KUPUJĄCY dokona przelewem bankowym – jako przedpłatę na konto firmy DOUBLE II s.c. lub DOUBLE-SYSTEM II s.c. w zależności od tego, która z firm obsługujących będzie realizować w/w zamówienie.
2. Płatność dokona KUPUJĄCY na podstawie Dokumentu ProForma, przesłanej przez pracownika SPRZEDAJĄCEGO.

 


Art. 6 Wysyłka produktów - terminy

1.Termin dostawy zamówionych towarów liczy się od momentu wpłynięcia odpowiednich środków od KUPUJĄCEGO na wskazany na www.giftshop.pl rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO oraz dostarczenia przez KUPUJĄCEGO wszystkich materiałów (plików tekstowych, projektów graficznych itd.) niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zamówienia.
2. Termin realizacji zależy także od wybranego sposobu znakowania i pakowania towaru. Wynosi on od 7-14 dni roboczych. W innych przypadkach może ulec wydłużeniu.
3. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest w dni robocze (poniedziałek - piątek), wyłącznie za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej przez SPRZEDAJĄCEGO.
4. SPRZEDAJĄCY nie realizuje zamówień w formie przesyłek za pobraniem.
5. Koszty transportu pokrywa SPRZEDAJĄCY jeżeli wartość poszczególnej wysyłki wynosi min.1.500,00 zł netto. Poniżej tej wartości, koszty transportu pokrywa KUPUJĄCY
(z wyjątkiem indywidualnych ustaleń pomiędzy KUPUJĄCYM, a SPRZEDAJĄCYM).
6. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu przesyłki lub następstwa nie dotarcia przesyłki na czas. W takich wypadkach odpowiedzialność spada na firmę kurierską.

 


Art. 7 Reklamacje i zwroty towaru

1. KUPUJĄCY zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. Jeśli otrzymany towar posiada wady jakościowe lub ilościowe należy poinformować o tym SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 48 godzin od dnia dostawy zamówienia.
2. Jeżeli dostarczony towar posiada wady jakościowe lub ilościowe, SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków, naprawy lub wymiany otrzymanych wadliwych towarów.
3. KUPUJĄCY może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu. Możliwość zwrotu nie dotyczy produktów oznakowanych i personalizowanych. Koszt zwrotu towaru ponosi KUPUJĄCY.
4. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli wynikają one z okoliczności na które SPRZEDAJĄCY nie ma wpływu.
5. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za nadruki kolorowe, które ze względu na kolor i rodzaj podłoża mogą nieznacznie odbiegać od skali kolorystycznej Pantone. Właściwe kolory nadruków w skali Pantone są możliwe do uzyskania przede wszystkim na podłożu w kolorze białym, o czym SPRZEDAJĄCY informuje KUPUJĄCEGO. Uzyskanie wymaganego efektu kolorystycznego może wymagać poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem specjalnej farby Pantone lub wykonania np.białego poddruku.
6. Kolory widoczne na ekranie komputera mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów wykonywanych nadruków na zamówionych produktach w zależności od rodzaju nadruku i podłoża produktu.

 


Art. 8 Polityka prywatności

1. Przetwarzamy informacje, wśród których mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, pragniemy poinformować Państwa, że:
a. Administratorami Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są:
DOUBLE - SYSTEM s.c. z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 60/8, 03-516 Warszawa
DOUBLE II s.c. z siedzibą przy ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice
Z Administratorem można się kontaktować pod adresami wskazanymi w punkcie f ( poniżej )
b. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c, i f RODO, tj. w oparciu o zgodę lub niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z realizacji umowy, obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
c. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie do obsługi składanych zapytań i zamówień. Dzięki posiadanym danym może kontaktować się z Państwem w celu pełnej obsługi transakcji, wykorzystuje je dla celów rachunkowych i podatkowych, a także przechowuje je dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów bez wyraźnej zgody i nie dokonuje automatycznego profilowania.
d. Administrator może udostępniać dane osobowe osobom trzecim - podwykonawcom, jeżeli wymagać tego będzie wykonanie zleconej przez Państwa usługi. Obowiązek ochrony Państwa danych osobowych będzie nałożony na podwykonawcę Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
e. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług i prawnie uzasadnionych interesów firmy, bądź do momentu wniesienia sprzeciwu przez Państwa.
f. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem:
- kontakt e-mail: ado@double.pl
- kontakt pisemny na adres:
DOUBLE - SYSTEM s.c., Biuro handlowe: ul. Figara 6, 03-604 Warszawa
lub
DOUBLE II s.c., Biuro Handlowe: ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice

g. Państwa dane zostały wprowadzone do naszej bazy ręcznie, w procesie realizacji umów dostawy, odpowiadając na zapytania ofertowe klientów, rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy drogą mailową i na stronach internetowych oraz podczas targów.
h. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Państwu zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa, umożliwia jednak skorzystanie z automatycznej opcji przesłania Listy Produktów do kalkulacji i zachowanie tej Listy na przyszłość do dalszej edycji.
3. Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu jego wysłania. Zostaniecie zapytani czy chcecie Państwo otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.
4. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane techniczne, które nie będą wykorzystywane do automatycznego profilowania.
5. Dla ustanowienia połączenia sesyjnego z Państwa komputerem stosujemy tzw. ciasteczka. Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Więcej na temat Cookies tutaj: Cookies

 


Art. 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje na temat produktów zawartych w ofercie katalogu www.giftshop.pl są zgodne z danymi dostawców i producentów. SPRZEDAJĄCY nie ponosi winy za ewentualne błędy wynikające po stronie dostawcy lub producenta oraz powstałe w trakcie informatycznego przetwarzania danych.
2. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do realizacji dużych zamówień w oddzielnych partiach i terminach, zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami z KUPUJĄCYM.
3. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia zaistniałych sporów na drodze obopólnego porozumienia, a w przypadku jego braku, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.
4. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem katalogu www.giftshop.pl stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.

 
Od 1993 r. zajmujemy się zaopatrywaniem przedsiębiorstw i instytucji w materiały i gadżety
reklamowe.
Zgrany zespół doświadczonych pracowników Działu Obsługi Klienta, własna Pracownia Graficzna i Pracownia Nadruków, przygotowują pełną gamę gadżetów z nadrukiem logo.
Indywidualne projekty graficzne ozdabiają nasze koszulki i kubki reklamowe, artykuły reklamowe są wybierane z bardzo bogatej oferty najlepszych dostawców.
Jeżeli potrzebne są szybko gadżety firmowe - skorzystaj z giftshop.pl !
 

Nasz zasięg:

| Kraków | Katowice | Częstochowa | Wrocław | Łódź | Poznań | Gdańsk | Szczecin | Białystok | Warszawa |

0,00zł
603 155 535
601 273 533
Copyright 2010 - www.giftshop.pl - gadżety reklamowe